Ajuts directes Covid-19 a Catalunya: FAQs

El dimecres 16 de juny es va publicar l’ordre per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Atès l’interès general que tenen aquests ajuts, us en fem un resum en forma de preguntes freqüents (FAQs):

  1. Qui pot optar a aquests ajuts directes?

Aquelles empreses adscrites als sectors que s’han definit en l’Annex I, i que el volum d’operacions anual en l’Impost sobre el Valor Afegit de 2020 hagi caigut més del 30% respecte a 2019. En cas de grup empresarial que consolidi, es comptabilitzarà el volum d’operacions de tot el grup, no de cada empresa.

2. Per a què s’han de destinar aquests ajuts?

Aquests ajuts tenen carácter finalista, empleant-se per a satisfer el deute i realizar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixes incorreguts, sempre i quan s’hagin meritat entre el 1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021. En primer lloc se satisfarán els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat i, si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, primant la reducció del nominal del deute amb aval públic.

3. Quin és l’import que es pot demanar?

L’ajut màxim que es pot concedir és:

  • Per als autònoms i micropimes (màxim de 10 empleats): el 40% de la caiguda del volum d’operacions de 2020 respecte a 2019.
  • Per a les empreses de més de 10 empleats: el 20% de la caiguda del volum d’operacions de 2020 respecte a 2019.

En tots els casos, els imports sempre estarán entre 4.000 € de mínim i 200.000 € de màxim.

4. Quan s’ha de demanar l’ajut?

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9 h del dia 21 de juny de 2021 fins al dia 30 de juny de 2021 a les 15 h.

5. On cal demanar-lo a Catalunya?

La inscripció d’ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrónica de la Generalitat de Catalunya, al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa

6. Quines dades es demanen?

Les dades que demana el formulari d’inscripció prèvia són les següents:

a) Dades bàsiques de l’empresa, empresari o professional sol·licitant i/o del seu representant, a l’efecte d’identificació, capacitat, notificació, control i contacte en el marc del procediment de concessió dels ajuts.

b) Dades bancàries de l’empresa, empresari o professional sol·licitant.

c) Dades relatives a l’activitat realitzada per part de l’empresa, empresari o professional sol·licitant.

d) Dades relatives al grup consolidat de què formi part l’empresa, empresari o professional sol·licitant.

e) Dades fiscals relatives als volums d’operacions efectuades en el marc de l’activitat econòmica subvencionada, dels exercicis 2019 i 2020.

f) Dades relatives al nombre de treballadors i treballadores de l’empresa, empresari o professional sol·licitant.

g) Import del deute pel qual se sol·licita l’ajut, detallat en funció de la tipologia de deute, a proveïdors, altres creditors, financers i no financers, així com costos fixos de l’empresa, empresari o professional sol·licitant.