Finançament Circulant

Préstec Prefinançament de Projectes/Contractes

Finançament de contractes, projectes i comandes d’explotació (nacional i exportació) on l’única garantia és el contracte objecte de finançament. Termini inferior a 1 any.

Línies de Circulant

Factoring sense recurs Venda dels drets de crèdit sobre factures i el seu risc associat. Renovació anual de la línia.

Factoring amb recurs Venda dels drets de crèdit sobre factures però sense eliminar el risc de crèdit. Renovació anual de la línia.

Descompte de rebuts i pagarés Anticipar el cobrament de rebuts i pagarés amb renovació anual de la línia.

Bestreta de factures Anticipar el cobrament de factures, amb renovació anual de la línia.

Finançament de proveïdors Finançament fins a 6 mesos dels pagaments a proveïdors per a la producció, estoc de mercaderies i lliurament de productes, o prestació de serveis.

Finançament d’importacions Per a empreses amb un volum rellevant de compres a proveïdors internacionals, amb possibilitat de renovació anual.

Finançament d’exportacions Per a empreses amb un volum rellevant de vendes a clients internacionals, amb possibilitat de renovació anual.

Préstec Liquiditat

Per al circulant, amb termini entre 1 i 3 anys.

Finançament Llarg Termini

Asset Based Lending: Finançament en base als actius de la companyia

Finançament amb garantia d’estocs, matèries primeres, maquinària, contractes, comptes a cobrar, marques, patents, actius financers, etc., amb un termini de fins a 3 anys.

Direct Lending

Deute corporatiu aportat per fons que mobilitzen directament els recursos financers en els mercats financers, inversors institucionals, bancs, family offices i que es presten a les empreses que no cotitzen en els mercats financers regulats. Fons alternatius i complementaris a la banca tradicional.

Regulació diferent de la del sector bancari, el que permet mobilitzar operacions a més llarg termini, amb major flexibilitat de terminis, volums superiors, però a un cost superior si es tracta de projectes amb més riscos o menors garanties.

El termini de les operacions a llarg termini es troba entre 3 i 10 anys, per a projectes sòlids i amb garanties. Hi ha la possibilitat d’efectuar préstecs pont de projectes sòlids per finançar el període transitori fins el finançament definitiu.

Préstec Participatiu

Finançament de circulant o inversió amb la possibilitat de transformar el deute en capital. Termini entre 5 i 10 anys.

Préstecs Expansió

Finançament del procés de creixement orgànic del negoci, amb un termini entre 5 i 7 anys.

Préstecs Adquisició Empresa

Finançament de la compra d’una societat, divisió de negoci. Termini entre 5 i 7 anys.

Préstecs Inversió

Finançament d’instal·lacions, mobiliari, utillatge, béns d’equip, equips tecnològics, maquinària, amb un termini entre 3 y 7 anys.

Préstecs Project Finance

Finançament de projectes de construcció d’instal·lacions i infraestructures amb garantia dels mateixos fluxos de caixa que genera el projecte en base a contractes signats amb clients de gran solvència.

Préstecs Internacionalització

Finançament de la expansió internacional del negoci per un període entre 5 i 7 anys.

Préstecs R+D+I

Específic per a finançar projectes tecnològics.

Préstecs amb garantia de béns immobiliaris

Finançament per a cobrir necessitats de liquiditat del curt-mig termini, vinculat a un projecte empresarial amb retorn immediat o com a préstec pont a l’espera de formalitzar un finançament a llarg termini.

Leasing Mobiliari

Finançament de maquinària i instal·lacions, per un termini entre 3 i 15 anys.

Rènting i Rentback

Finançament de maquinària i instal·lacions amb pagament de quotes mensuals entre 3 i 7 anys. Generació de liquiditat amb la venda i posterior lloguer, amb o sense opció de recompra de maquinària i instal·lacions propietat de l’empresa.

Sale & Leaseback

Finançament obtingut a través de la venda d’actius productius propis i posterior recompra mitjançant un contracte de lloguer amb opció de compra. Termini entre 3 i 20 anys, en funció de l’actiu.

Avals

Cobertura de riscos comercials, tècnics i financers, tant en línies d’avals com per a operacions concretes.

Fons Públics

Gestió dels tràmits i contractació de productes de finançament públic que ofereixen les institucions públiques.

Coneixement del funcionament, criteris, programes i instruments que les institucions autonòmiques, estatal i europea posen a disposició de les empreses.

Operacions amb garantia associada, principalment la pròpia contragarantía de la societat, la pignoració de les accions, documents comercials, immobles, maquinària, estocs, avals personals, marques i patents.

Vehicles propis

Finançament a través de la creació de vehicles propis de deute mitjançant la captació de recursos d’inversors privats (capital call). Solució excel·lent per al finançament a llarg termini a partir d’un import de 10 milions d’euros.