Financia’m a poc a poc que tinc pressa

Álex Pardillos Boada, Consultor d’Altria Corpo

Les empreses es troben amb grans dificultats per a aconseguir finançament, i no sempre és per manca d’alternatives sinò per desconeixement de les mateixes. En aquest article es desgranen les diferents causes de no obtenir finançament i com podem resoldre aquest problema.

Actualment, ens trobem en un context econòmic i financer imprevisible i incert. Entre inflació, guerres, pujada de tipus, males previsions econòmiques, concentració d’entitats financeres, refinançaments i augment dels concursos de creditors, el panorama que tenim per davant ens obliga a parar una especial atenció a la situació financera de les empreses.

Degut al meu treball com a consultor financer d’empreses i a la meva experiència anterior en banca, he pogut constatar durant anys que moltes companyies es troben desemparades cada cop que intenten accedir a finançament. Podria enumerar una infinitat d’ocasions en les que aquestes empreses no han arribat a obtenir el finançament que necessitaven en el moment que realment els era necessari per afrontar les seves obligacions a curt termini o per acometre inversions, ocasionant situacions com l’impagament a proveïdors, no poder donar resposta a la demanda dels seus clients o no pagar els sous corresponents als seus treballadors, quan no es trobaven abocades a un concurs de creditors. Aquesta situació crea diferents problemes i conflictes a diferents nivells de l’economia i, pitjor encara, repercuteix a les nostres llars i a la nostra economia diària.

Com a conseqüència, en el que fa referència al finançament d’empreses, qualsevol persona, sigui consultor financer, intermediari, o fins i tot directors i gestors d’empreses de les diferents entitats de finançament, estan tenint seriosos problemes per aconseguir l’aprovació d’operacions que ajudin a les companyies a crèixer i poder solventar qualsevol tipus d’adversitat que els pugui ocòrrer.

Avui en dia, comptem amb un gran nombre d’entitats financeres, tant bancs com finançadors alternatius, el que pot donar la impressió que entre totes elles puguin respondre a les solucions de finançament que el mercat demanda, pero lamentablement no és així. Un gran nombre d’aquests proveïdors financers no són coneguts per les empreses, per això té sentit per a les empreses que recorrin a consultores financeres o intermediaris per a que intentin obtenir el finançament de la manera que sigui possible, tant reformulant la solicitud en proveïdors amb els que l’empresa ja ha provat sense sort, com sobre tot donant accès a noves entitats amb les que l’empresa no tenia contacte o simplemente desconeixia.

Un fenomen que ha col·laborat en la dificultat d’accès al crèdit ha estat la concentració d’entitats bancàries, propiciada per diferents factors com la pressió exercida per les polítiques del propi Banc Central Europeu. Les entitats de finançament alternatiu han entrat en escena i han aprofitat per emportar-se un tros del pastís deixat pels bancs tradicionals. No obstant això, queda encara molt recorregut fins a donar resposta a tot el volum i tipologia d’operacions de finançament que el mercat demanda.

Els problemes principals als que s’ha de donar resposta són bàsicament quatre:

  1. Retard en les operacions: les operacions de finançament han de ser resoltes en un termini de temps curt, no es poden allargar setmanes o mesos degut a la demora en donar resposta per part de les entitats financeres o, pel contrari, per la mala gestió realitzada pels directius financers de les pimes a l’hora d’aportar documentació transparent i correcta.
  2. Política de riscos restrictiva: les polítiques de riscos de moltes entitats inclouen massa barreres, requisits, condicionants i garanties a l’hora de concedir finançament.
  3. Anàlisi d’informació econòmico – financera només històrica: l’anàlisi habitual que realitzen les entitats financeres sobre una operació de finançament es basa en la revisió de la informació històrica de la companyia. Aquesta informació és necessària però no suficient per a una anàlisi completa, ja que no té en compte ni el present ni molt menys el futuro de les mateixes. Això ocorre al revisar, en l’any corrent, l’impost de societats de l’any passat com a única font fiable, quan ja han passat mesos i la imatge financera de l’empresa pot haver variat notablement a pitjor o a millor. Els balanços i els comptes de resultats provisionals de l’any en curs es prenen sempre de forma orientativa i únicament serveixen en el cas, poc freqüent, que revelin un empitjorament de la situació financera, mai una millora. En definitiva, la documentació oficial per saber realment què està guanyant i quina és la situació financera en aquest precís moment que sol·licita el crèdito l’empresa és mínima, i tant sols es pot recórrer als extractes bancaris i a la fitxa Cirbe de riscos del Banc d’Espanya.

Sovint, per recolzar els plans de futur de l’empresa, aquesta presenta plans de negoci poc creïbles, sense cap tipus de revisió professional i sense projeccions fonamentades per a realitzar una estimació sobre què poden guanyar en els propers mesos i anys. En aquestes estimacions, existeixen mètodes dinàmics per fer-se una idea de la imatge que tindrà l’empresa en un futur pròxim, però sense solidesa en les assumpcions ni un treball professional en la seva elaboració, és paper mullat per a l’entitat financera que l’estudia.

4. Solucions financeres del mercat: existeix un gran nombre i diversitat de proveïdors financers actius, però cadascun s’enfoca a una solució financera concreta, pel que la gran majoria de vegades les solucions aportades per ells no poden donar resposta a totes les tipologies d’operacions i de clients.

Com se li podria donar solució a cada un d’aquests inconvenients?

  1. Els retards de les operacions es poden solventar d’una forma més senzilla del que sembla. Cal realitzar informes financers de forma professional que expliquin al detall el funcionament de les empreses, el seu model de negoci, explicar d’on venen i quina és la seva estratègia actual i futura. En aquest paper, els directors financers i els CEOs han d’obrir-se al 100% amb els seus proveïdors financers aportant tota la informació requerida des d’un primer moment. D’aquesta forma, amb la documentació necessària i amb un informe financer ben realitzat es facilita en gran mesura la tasca dels professionales que integren els equips de les entitats financeres; els gestors de les oficines podran integrar la documentación i enviar l’operació al departament de riscos d’una forma més àgil, el que portarà als analistes d’aquests departaments a resoldre de forma més ràpida tant si són sancions positives com negatives.

Contractar a consultors financers millorarà la redacció d’aquest informe, enriquirà la visió dels possibles plantejaments a realitzar i donarà accès a un nombre molt més gran de proveïdors financers. Molts dels professionals d’aquestes consultories financeres provenen d’entitats bancàries i alternatives, i coneixen com cal afrontar una sol·licitud de crèdit, com preparar i explicar una empresa i la seva necessitat financera i, sobre tot, quina estratègia de riscos segueix cada proveïdor financer i la millor manera de procedir en cada un d’ells. Així mateix, l’experiència i coneixement dels productes financers que més encaixen amb les necessitats de les empreses ajudan enormement a canalitzar eficientement cada sol·licitud de crèdit.

2. Les entitats de crèdit haurien de revisar de forma constant les seves polítiques de riscos, monitoritzar els efectes que tenen aquestes polítiques i tenir més flexibilitat, observant el que realitzen altres competidors, sobre tot no bancaris.

Això és especialment rellevant en el cas de les companyies que ja treballen en una entitat bancària i mostren una vinculació des de fa anys.

3. Les entitats financeres han de millorar i buscar un mix d’anàlisis financers de mètodes estàtics i dinàmics per poder donar una resposta al finançament de forma correcta i no deixar passar bones oportunitats comercials.

Una proposta que pot plantejar-se és disposar d’un document oficial en el que les empreses, de similar manera als IVAs o retencions d’IRPF presentats de forma mensual o trimestral, tinguessin l’obligació de presentar un balanç i un compte de resultats provisional que donessin una imatge fidel de la companyia i que els ajudés amb això a obtenir finançament.

4. Per últim, fent referència a les soluciones que tenim avui en dia, podríem comentar que existeix una gran gamma d’elles per a operacions nacionals i internacionals. Tot i així, el mercat necessita moltes més per a satisfer totes les necessitats i casuístiques possibles. Entre les propostes que trobem a faltar, podem identificar la necessitat de més societats de garantia recíproca que puguin avalar les operacions de les empreses; l’existència de més fons de deute destinats a pimes que puguin injectar el diner suficient per a la consecució dels seus corresponents projectes a llarg termini; que existeixi més col·laboració entre les entitats financeres per finançar de forma conjunta a les empreses; i solucions financeres més específiques per a empreses de diferents sectors i tamanys, que estan excloses de l’àmbit bancari pero que podrien ser finançades amb instruments de deute sense haver d’anar directament a realitzar rondes d’inversió en capital per mantenir la seva activitat.

Queda molt camí per fer en el sector financer, ens trobem en un context econòmic i social que demana més solucions en tots els àmbits, i el financer és vital per a la nostra economia. Venen temps difícils plens d’oportunitats per fer possible el que a vegades sembla impossible. Animo a tots els i les professionals del sector a reflexionar i buscar solucions per ajudar a autònoms, negocis, pimes i grans empress a continuar creixent i millorar.

Alex Pardillos Boada

Consultor Àrea Corporativa a Altria Corpo

Altria Corpo, present a The District, l’esdeveniment de la inversió i finançament immobiliaris

Del 19 al 21 d’octubre va tenir lloc a Barcelona la primera edició de The District, un esdeveniment internacional que posa en contacte a projectes immobiliaris amb inversors i finançadors de tota Europa. Altria Corpo va ser-hi present en aquestes tres jornades contactant amb fons de deute especialitzats en el finançament de projectes de real estate.

En les sessions que hi va haver es va destacar el creixent i important paper del finançament alternatiu per portar a terme tot tipus de projectes immobiliaris, des dels residencials fins els logístics, industrials, retail i hospitality, o hotelers, en un context de recessió econòmica i de restricció creditícia.

És de destacar el dinamisme d’aquest sector malgrat les circumstàncies macroeconòmiques difícils, amb noves fòrmules que s’obren pas com el Build to rent, el coliving, senior living, residències d’estudiants, data centers, etc. Així mateix, també es van exposar innovadores fòrmules de finançament, tant per part dels fons alternatius com de les anomenades proptech i les possibilitats que dona la tecnologia blockchain i la tokenització d’actius i de deute.

Altria Corpo va aprofitar l’ocasió que van brindar aquests dies per reforçar la relació amb molts fons, i continuarà ampliant la seva ja extensa llista de solucions de finançament en l’àmbit immobiliari, en benefici dels seus clients.

El Banc d’Espanya alerta als bancs de la situació complexa i els urgeix a incrementar les provisions

El Governador del Banc d’Espanya Pablo Hernández de Cos va realitzar una ponència el passat 4 d’octubre amb el títol “El nou escenari econòmic per a la banca”. Després de desgranar els diferents indicadors econòmics, el Governador va afirmar que “l’impacte potencial de l’actual clima d’incertesa en el sector bancari exigeix extremar la prudència”. Per a Hernández de Cos, si bé d’una banda el marge brut augmentarà a curt termini per la pujada dels tipus d’interès tant en els nous crèdits com en els ja existents a tipus variable, els costos de finançament (dipòsits i instruments de deute emesos en els mercats financers) també es veuran empesos a l’alça.

El Governador va advertir que “els efectes adversos de l’entorn actual i previsible sobre la capacitat de les llars i les empreses per fer front a les seves obligacions financeres es manifestaran principalment en un horitzó més ampli (un o dos anys cap endavant)”. En conseqüència, les entitats bancàries hauran d’augmentar les seves provisions per cobrir les possibles pèrdues.

En el darrer Informe de Estabilidad Financiera, publicat el maig de 2022, s’inclouen simulacions de l’impacte sobre les entitats d’un escenari en el què es materialitzen alguns dels riscos actuals: pujades addicionals del preu de l’energia i colls d’ampolla més persistents en el comerç mundial, generant nous repunts de la inflació i un enduriment més gran de la política monetària, junt amb un deteriorament de la confiança dels agents i una aversió al risc més alta. Els resultats mostren que la suma dels diferents canals de transmissió en aquests escenaris estressats generaria un impacte negatiu sobre la solvència bancària d’entre 1,8 pp i 3 pp per al conjunt dels bancs espanyols. Per components, mentre que el marge d’interessos augmentaria, l’empitjorament de la qualitat creditícia dels préstecs al sector privat provocaria pèrdidas més elevades. A més, la pujada de tipus d’interès simulada comporta una lleugera reducció del valor de les tinences de bons en els balanços dels bancs.

La conclusió a la que arriba Hernández de Cos és que ens trobem enmig d’una situació macrofinancera molt complexa, caracteritzada per una elevada inflació, un enduriment de les condicions de finançament i una incertesa més gran, que ja ha provocat una desacceleració de l’activitat econòmica en el tercer trimestre i una revisió generalitzada a la baixa de les perspectives de creixement per als propers trimestres. En aquest context, malgrat que el punt de partida del sector bancari és positiu, és necessari extremar la prudència i vigilar de prop els riscos, que poden empitjorar ràpidament, el que obliga a plantejar nous escenaris d’estrès. Tot això porta al Governador a recomanar als bancs que siguin molt curosos en la seva política de provisions i en la seva planificació de capital durant els propers trimestres.

L’efecte per les empreses sembla clar: més restricció creditícia per part dels bancs i una alça en el cost financiero del seu deute. Ampliar el nombre de proveïdors financers no bancaris i buscar més liquiditat en previsió d’aquest escenari més restrictiu semblen consells força sensats en aquests moments.

Els tres riscos actuals per a les empreses espanyoles

Des de principis de 2022, les empresas espanyoles estan patint diversos shocks que comprometen la seva viabilitat econòmica i la seva supervivència financera.

Tenim per una banda el fort encariment de l’energia provocada per la guerra d’Ucraïna i les represàlies de Rússia. Aquest encariment de l’energia provoca un augment en els costos de producció que rarament poden ser traslladats al preu, pel que la reducció de marges és una realitat.

Evolució de l’IPC general i subjacent

Una altra variable que preocupa enormement és l’alta inflació que s’està experimentant en aquest darrer any i que no sembla remetre. La pujada de preus generalitzada, atribuïda tant a l’expansió monetària d’aquests darrers anys com a restriccions en el subministrament de béns derivat de la pandèmia i de la guerra, afecta en especial a la petita i mitjana empresa, que en general no pot traslladar aquesta alça en els preus de les seves matèries primeres i subministraments.

Evolució dels tipus d’interès de la Reserva Federal i el BCE

L’alta inflació ha motivat les darreres pujades en els tipus d’interès per part del Banc Central Europeu. Tot sembla indicar que, després de la darrera pujada del 0.75%, vindran altres pujades en els propers mesos. Això impacta directament en tots els préstecs a tipus variable que les empreses tenen, així com endurirá els criteris de concessió de risc de les entitats financeres.

Per tant, tres riscos (alça dels costos energètics i de matèries primeres, alta inflació i pujada dels tipus d’interès) que les empreses han de gestionar i quina recepta en l’àmbit financer no és gens senzilla, però que ha de passar necessàriament per la diversificació de les fonts de finançament, tant bancàries com alternatives. Altria Corpo està com sempre per a ajudar en aquesta diversificació financera.

Altria Corpo aconsegueix fins juny 50 milions en finançament per als seus clients

L’àmplia diversitat de solucions financeres obtingudes és la característica principal en un any marcat per la sortida de la pandèmia i la restricció del crèdit bancari en un context inflacionari i de probable recessió

La consultora financera Altria Corpo, especialitzada en l’assessorament de finançament de mitjanes i grans empresa, va aconseguir en el primer semestre una xifra de 50 milions d’euros de finançament per als seus clients, amb més de 30 operacions assessorades amb èxit.

En un context de gran dificultat en l’accès al crèdit bancari, la firma ha aconseguit solucions financeres molt diverses i innovadores, tant de les pròpies entitats bancàries com del finançament alternatiu.

Algunes de les operacions més significatives han estat el Sale&Lease-back d’una nau industrial per a una empresa del sector del metall, pel que la companyia va obtenir una liquiditat de 2.8 milions d’euros per emprendre el pla de negoci; un préstec hipotecari de 1.2 milions d’euros, en segon rang sobre les seves instal·lacions, atorgat a una empresa industrial per part d’una entitat de finançament públic; un préstec de 5 milions d’euros a una companyia d’envasos plàstics concedit per un fons de deute o direct lending; el finançament de la compravenda d’una empresa industrial en una operació apalancada al 50% gràcies a l’ICF; i en darrer lloc l’assessorament i execució d’un préstec sindicat de 7.2 milions d’euros per a una empresa industrial, amb set entitats financeres involucrades.

Així mateix, en un context difícil per a  moltes empreses, després de dos exercicis de reducció d’ingressos per la pandèmia, Altria Corpo ha assessorado a alguns clients en la novació dels préstecs Covid-19 amb garantia ICO, en la recerca de finançament alternatiu que complement el bancari i reforci la liquiditat de les empreses, o en la tramitació d’operacions del Fons de Recuperació d’Empreses afectades per la Covid-19 (FonRec) gestionat per Cofides. D’aquestes últimes operacions del FonRec cal destacar el finançament mitjançant préstec personal i préstec participatiu per un import total de 4.300.000 euros a un important grup de restauració.

Com apunta Ramiro Lama, soci d’Altria Corpo i responsable de finançament, “és en les operacions de més d’un milió d’euros i on les empreses tenen més dificultats en l’obtenció de finançament, on Altria Corpo pot donar més valor afegit a la relació amb els seus clients. El profund coneixement de totes les solucions financeres que existeixen en el mercat i la capacitat d’estructurar una proposta adaptada a cada necessitat són les raons per les que les mitjanes empreses troben en Altria el soci adequat per a la recerca de finançament.”

El primer semestre de 2022 també ha tingut fites importants per a Altria com el fort impuls de l’activitat a Madrid amb la incorporació de Rubén Huertes i Fede Suárez, i la consolidació de l’aliança amb PKF Attest en àrees que complementen l’oferta d’Altria Corpo, com les activitats de Corporate Finance, Debt Capital Markets, Tecnologia o Assessoría legal i fiscal, entre d’altres.

Altria és una firma fundada el 2014 per Albert Gumà i amb seu a Barcelona. Els seus clients són empreses mitjanes i grans, a les que ofereix la seva experiència en tota classe de finançament mitjançant deute i capital, i l’accès a més de 170 proveïdors financers entre bancs, finançament alternatiu, finançament públic, fons de deute i altres instruments. En els seus gairebé deu anys d’existència, Altria Corpo s’ha posicionat com un referent en la recerca de finançament a la mitjana i gran empresa, amb un import assessorat acumulat de més de 350 milions i més de 600 operacions. L’àmbit de les empreses assessorades cobreix tot el territori espanyol, amb una concentració a Catalunya, que representa el 70% del total de volumen assessorat.